i-DNES.cz

30.07.2018

https://hobby.idnes.cz/vystava-retrosbirky-stare-sbirky-sberatele-retro-obaly-etikety-pxy-/hobby-domov.aspx?c=A180730_114106_hobby-domov_mce